موفقیت یک بازی فکری است

You are here:خانه»گروه مدیران رستوران

-> فواید قهوه

 

 

    

قهــــــوه

به نوشــــــته نشــــریه تایمز، بر­اســــاس این تحقیقات علمــــی، نوشــــیدنی جادویی قهوه جلوی ســـــرطان پوســـت وآلزایمر را  می­‌گیـــــرد، نارســــایی قلبی وابتلا بــــه دیابت را کاهـــــش می­‌دهد، تمرکــــــز را تقویــــــت می­‌کند و انگیزه خودکشــــی را پاییــــن می­‌آورد .طبق ایــــــن تحقیقات، احتمال خود­کشــــــی نزد افــــــرادی که روزانه 2 تا 4 فنجان قهوه می­‌نوشنــــــد نســـــبت به کســــــانی که قهوه در رژیم غذایی روزانشــــــان جایی ندارد، یا قهوه بـــــــدون کافئین و یـــــــا کمتــــــراز 2 فنجان در روز می­‌نوشـــــند،حدود 50%  پایین­تر اســـــت .

 "میشـــــــل لوکاس" مدیر پـــــــــروژه اخیر به هافینگ تون پســـــت، گفته اســــــت که معتادان به قهـــوه باید از کافئین سپاســـگذار باشنـــد چرا که ایـــن ماده در بــــدن مانند نوعی دارو ضد افســــردگی عمل می­‌کند و ســـــطح هورمون­های شــــادی مانند ســـــروتونین و دوپامیــــن را افزایش می‌­دهد.

اما فراموش نکنید که  زیاده­‌روی نکنید.

 

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...

در حال حاضر 4 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند